سالم رفتم جهانگردی، با ویلچر برگشتم!

ترکیه که بودم پام شکست و تا اینجاش عادیه چون پیش میاد دیگه. قسمت عجیبش اینجاست که اگه پاتو گچ بگیری دیگه اجازه نداری هواپیما سوار بشی تا گچ رو باز کنی. دلیلش رو هم هیچکی نمیدونه.
منم اگه پام رو گچ میگرفتم باید دوماه ترکیه میموندم تا گچ پام باز بشه بعد بیام. یا این که گچ میگرفتم و زمینی میومدم. یا این که همونجور شکسته میبستمش و میومدم ایران گچ می گرفتم.
من راه آخر رو انتخاب کردم.
قدر سلامتی رو بدونید.