سیر تا پیاز جهانگردی به روایت مهدی کاوندی در مصاحبه زنده خانم نازیلا خویی

نزدیک به یک ساعت از هر دری گفتیم و آموزش دادیم و خاطره تعریف کردیم و آخرش حیفم اومد فایلش رو آپلود نکنم اینجا تا بشه بازم دید. خانم نازیلا خویی مقیم آلمان هستن و تراول شو تولید میکنن از اروپا. پیشنهاد دادن که با من مصاحبه آنلاین بکنن و من هم قبول کردم. امیدوارم مطالبش مفید باشه و خاطراتش جذاب!