مرکز کامپوتر پایتخت تو مالزی، “شبه جزیره طلایی” قسمت۳