خاطره خواستگاریم از دختر آلمانی تو مونیخ

آبشار میلاش و فروشگاه سیار، از مجموعه “عشق من ایران”

کلبه عمو قربان، از مجموعه “عشق من ایران”