کوچه شیره کش خونه های مالزی، “شبه جزیره طلایی” قسمت۶