میونبر طولانی تر از راه، “شبه جزیره طلایی” قسمت۵

نون سنگک رو درست بخوریم، از مجموعه “عشق من ایران”